Blog Image

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde 2019

Brugerrådet Posted on 09 maj, 2019 18:35:37

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 06. maj 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Inge Lise Petersen

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Keld Kirkeskov, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Brugerrådet konstituere sig.

2. Referat fra sidst.

3. Orientering fra formand.

4 Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie har honorering på dagsorden, som et punkt

Sussie , hvad holdning har du til Tema- dag til efteråret ?

5 Orientering fra kasserer.

6. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

7. Orientering fra Seniorråd.

8 Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Konstituering af Brugerrådet.

Aja Sigvardsen Formand

Grethe Rasmussen Næstformand

Inge Lise Petersen Kasserer

Jytte Nielsen Bestyrelsesmedlem

Frddy Parsberg -// –

Karin Eis -//-

Steen Christensen -//_

Suppleanter:

Lis Callesen

Tinne Rehmeir

Keld Kirkeskov

2. Referat fra sidst.

Godkendt.

3. Orientering fra formand:

Temadag til efteråret, 1. oktober evt. i Det gule palæ.

Ingen Brugerrådsmøde i juli.

Kniplingsholdet har ansøgt om nye lamper.

Ymen`s Club har doneret kr. 2.500,oo til EDB.

4. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie:

Tur for Brugerråd og Seniorråd til efteråret.

Vedtægter revideres :

Vi nedsatte et udvalg Aja, Grethe, Inge Lise og Sussie som tager det op efter sommerferien.

Sussie orienterede om Brugerrådets formål og hvad vi skal stå for.

Birte:

Birte og Jytte laver en forårstur for borgere. Brugerrådet donerer bussen.

Ny Teknisk serviceleder.

Birte med i planlægningen af julemarked.

5. Orientering fra kasserer:

Fået 15.000,00 fra Velux Fonden til EDB

CVR. nr. til brugerrådet

6.Aktivitetsudvalg.

Dato for julemarked den 28. november, mere senere.

Aktivitetsmødet ændret til den 24. juni kl.13.00

Onsdag den 8. maj kl.14.00 Modeopvisning i Spisestuen.

Torsdag den 9. maj Frokost kl. 12.30

Torsdag den 9. maj Banko kl.14.00

Lørdag 1. juni” Stafet for livet ” kl. 11.00 til 12.00 Aja og Inge Lise laver opslag.

Cafe´udvalg. Intet nyt

Bladudvalg. Ny folder er sendt ud.

Kiosk. Kiosken har åben hele sommeren.

Møde på tværs .Brugerrådet har fået referat fra møde.

Diætist den 25. sep. Kl.14.00 – 16.00

Næste møde den 7.august.

7. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

.

8 .Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

Lamperne til kniplingsholdet er bevilliget. Aja giver Astrid besked.

Vores hjemmeside ( blok) bliver revideret.

9. Evt.

Næste brugerrådsmøde 3. juni kl.09.30 Dagsorden sendes ud inden mødet, så hvis i har noget der skal med, bedes i venligst sende det til mig.brugerrådsmøde den 1. april 2019

Brugerrådet Posted on 09 apr, 2019 13:51:22

REFERAT fra brugerrådsmøde den 1. april 2019 – ØSTER ELKJÆR, blå stue kl. 9,30:

Ordstyrer: Karin Eis

REFERENT: Jytte Ø. Nielsen

DELTAGERE: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Karin Eis, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Lis Callesen, Keld Kirkeskov, Birte W. Jensen og Jytte Ø. Nielsen.

AFBUD: Tinne Rehmeier – Sussie Enghøj Bruun.

Aja startede mødet med, at byde Keld Kirkeskov velkommen i brugerrådet, som suppleant. Derefter var der en kort præsentation af brugerrådet – med navn, ansvartsområde og hvor længe, man havde været med.

DAGSORDEN: fra 1 til 8

1. REFERAT fra sidst:

Godkendt.

2. ORIENTERING fra formand:

Årsmødet gik godt og der var god tilslutning, der mødte 50 – 55 borgere op. Valget til brugerådet gik hurtigt og alle blev genvalgt. Der kom en ny ind i brugerrådet, som er Keld Kirkeskov, da Erna A. Hansen havde valgt at stoppe.

Formanden fortsatte med års beretningen – der er utrolig mange bolde i gang på Øster Elkjær, der er rigtig mange aktiveteter. Især træningscentret er meget populært, Der er kommet gang i en gågruppe, for at nævne et par stykker. Torsdags frokosten en gang om måneden, er også vokset, der kommer tit over 30 og nyder, den gode mad og fællesskabet.

Vi har et godt samarbejde med ÆLDREKLUBBEN og nogle arrangementer er vi fælles om. Vi er tilmeldt til mikro- partner fællesskabet, sammen med de 2 andre bruggerråd. Måske noget fælles markedsføring for de 3 bruggerråd på sigt. En borger gjorde opmærksom på ,at hjemmesiden ikke var ” up to date”, dette vil der blive arbejdet på.

Formanden omtalte den nye aktivitetsleder Sussie Enghøj Bruun, som en ung og dynamisk leder med mange nye ideer og input, spændende samarbejde. Anette Hyre Jensen fra Senior og handicapudvalget fortalte om det nye sundhedshus, som der er store forventningerr til. På nuværende tidspunkt er der ingen planer om en ny tilbygning til Øster Elkjær, kunne Anette berette.

Så var der kaffe med flotte lagkager fra køkkenet. Derefter var der banko spil med MANGE FLOTTE gevinster som områdets lokale virksomheder, havde SPONSORERET.

3. NYT fra Birte:

Birte oplyste, at hun den 7. maj 2019, skal på kursus i Århus vedr. projekt cafe` s forankringsplan. Hun orienterede om projekts økonomiske balance og fremtid.

Der har igen været vandskade i kælderen.

4. ORIENTERING fra kasserer:

Ingen bemærkninger – vi er startet på 1 nyt år.

5. ORIENTERING fra div. udvalg:

AKTIVITETSUDVALG:

Frivillig møde i spisestuen den 9. april 2019 kl. 10

Fælles frokosten den 11. april 2019 er på plads.

Hanne kommer fremover og hjælper til frokosterne.

Frokosterne 3. juni , 11. juli og 8. august er grill – mad. DER ER INGEN BANKOSPIL DISSE 3 DATOER.

CAFE` UDVALG:

Der har været et lille møde, hvor aktivitetskalenderen blev udfyldt indtil holdene går på ferie.

BLADUDVALG:

Den nye folder er klar.

KIOSKUDVALG:

Intet nyt

MØDE PÅ TVÆRS UDVALG:

Udvalget har møde den 10. april 2019.

6. ORIENTERING FRA SENIORRÅD:

Grethe orienterede – stadig ventelister på plejeboliger især til demente borgere. Ventelisten er på 55.

7. INDKOMNE FORSLAG:

Birte spurgte, om brugerrådet evt. vil give et tilskud til transport til en mini bus, da hun har haft forespørgsel på en eftermiddags udflugt.

Formanden fortalte, at vi har fået et tilskud fra The Velux Foundations til nogle nye pc-er.

8. EVT:

Freddy orienterede fra frivillig center` s generalforsamling , at alle blev genvalgt. Freddy gjorde også opmærksom på Danmark spiser sammen den 25. april 2019 i Fredericia er det i Messecenter C.

Næste møde : mandag den 6. maj 2019 kl. 9.30 på Øster Elkjær, blå stue.

DAGSORDEN:

1. Brugerrådet skal konstituere sig.

2. Referat fra sidst.

3. Orientering fra formand.

4. Nyt fra Sussie og Birte..

Sussie har honorering på dagsordnen, som et punkt.

Sussie, hvad holdning har du til en TEMA – DAG til efteråret?

5. Orientering fra kasserer.

6. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Cafe´ udvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg, Møde på Tværs-ud- valg.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.Årsmødet 27. marts 2019

Brugerrådet Posted on 04 apr, 2019 13:39:32

Referat fra årsmødet for Brugerrådet i Erritsø/Snoghøj

onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.30 i Spisestuen på Øster Elkjær.

Program:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning for året der gik.

4. Indlæg ved Anette Hyre Jensen fra Senior- Handicapudvalg, Fredericia Kommune.

5. Regnskab.

6. Valg til Brugerrådet.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

1. Formanden, Aja Sigvardsen byder velkommen til de mange fremmødte, dejligt at se jer alle

– og velkommen til Anette Hyre Jensen fra Senior- Handicapudvalget, der bl.a. vil fortælle fra det nye Sundhedshus og besvare nogle spørgsmål Brugerrådet har sendt til hende

– og velkommen til aktivitetsleder Sussie Enghøj Bruun, der har afløst Ellen Balleby, der gik på pension sidste år. Sussie er ung og dynamisk med mange gode ideer/input, spændende ………

Formanden beder Brugerråd og suppleanter præsentere sig og fortælle, hvad de hver især arbejder med.

2. Valg af dirigent – Richard Uldbjerg bliver spurgt igen i år og han accepterer!

3. Formanden fortsætter mødet med beretning for året der er gået.

Der er gang i rigtig mange aktiviteter, såsom knipling, porcelæn, billard, bridge, patchwork, strikning, petanque, stolegymnastik, madammeklub og EDB.

Der er startet nyt hold ”glaspigerne” maling på glas/porcelæn o.a.. Der er plads til flere på holdet – også på nogle af de andre aktiviteter.

Træningscentret bliver flittigt benyttet med mange besøgende hver dag.

Der er startet en gågruppe op i samarbejde med Ældreklubben hver anden onsdag med navnet Walk and Talk. Der deles op i 2 hold – lille/større rute i området. Ingen tilmelding og der kræves ingen aktivitetskort! Man kommer når man har lyst!

Tak til de frivillige ”kioskpiger”! Aktivitetskort koster fortsat 200 kr. for et helt år!!

Projekt ensomhed går fint! Der er kommet rigtig mange ældre borgere med. Er der spørgsmål så

kontakt Birte på kontoret eller Jytte fra Brugerrådet.

En gang om måneden er der torsdagsfrokost i Spisestuen med stor tilslutning.

Stafet for livet er den 1. og 2. juni. Man kan tilmeldes i kiosken. Har man aktivitetskort er det gratis, uden koster det 100 kr. der går til Kræftens bekæmpelse. Der kan lånes bluser med logo –

Aktivitetscenter Øster Elkjær, så længe lager haves.

4. april er der forårsmiddag og dans i Spisestuen. Tonny spiller. Kom og få en hyggelig aften.

Der kommer mange arrangementer resten af året, nogle med Ældreklubben som vi har et godt samarbejde med. Kommer på opslag ved indgangen, og i folderen Forår/Sommer.

Fremadrettet: Brugerrådet ønsker at gøre så meget som muligt for jer borgere, det er jo jer der har valgt os ind. Kom med nye ideer til aktiviteter mm..

Det er fortsat et stort ønske at få en ny tilbygning, så alle aktiviteter samles et sted. Det er ikke det bedste at bo midt i et plejecenter. Måske har Anette Hyre Jensen svar på det spørgsmål.

Formanden informerer om, at Erna fra i dag går ud af Brugerrådet, men stor tak for al din hjælp og gode referater. Erna får overrakt en buket blomster fra Brugerrådet.

Erna takker for den smukke buket og takker alle i Brugerrådet for godt samarbejde og ønsker dem ”god vind” og alt det bedste fremover.

Formanden siger tak til Brugerrådet for godt samarbejde og al deres indsats.

Tak til alle de frivillige. I gør et stort arbejde og møder trofast op når der er brug for jer.

Tak til køkkenet for godt samarbejde og altid dejlig mad.

Tak til Richard fordi du hvert år påtager dig jobbet som dirigent.

Stor tak til alle vores sponsorer, uden jer ingen banko. Tak til Erna Svendsen, at du også i dag vil styre banko-spillet.

Håber ikke jeg har glemt nogen, i så fald også tak til dem.

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.

4. Anette Hyre Jensen takker for invitationen og siger hun som altid er glad for at komme ud på Øster Elkjær.

Vedr. brev fra formand og næstformand i Brugerrådet om ny tilbygning. Annette siger der desværre ikke er planer om ny tilbygning pt..

Anette vil nu fortæller om de mange nye tiltag i Sundhedshuset.

Apotek, hjælpemidler afhentes 2 x ugentlig, bl.a. midlertidig rollator, demens fællesskab med samtaler pårørende imellem, sygeplejerske til mindre skader, sårbehandling, blodprøver, EKG,

genoptræning o.m.a.. Fra april kræftrådgivning og visitation til høreklinik.

John ber` om ordet. Roser meget for de mange nye tiltag i Sundhedshuset.

Spændende beretning fra Annette. TAK.

5. Regnskab: Kasserer Inge Lise Petersen gennemgår regnskabet. Regnskabet godkendes.

Inge Lise får ros af revisor Richard Uldbjerg: Flot regnskab med styr på bilagene.

6.. Valg til Brugerrådet: På valg er Aja, Grethe, Karin, Erna. Alle genvælges på nær Erna. Suppleanten Jytte indgår nu i Brugerrådet.

7. Valg af suppleanter: På valg er Tinne og Lis. Begge genvælges og ny suppleant er Keld Kirkeskov.

8. Valg af revisor: Richard Uldbjerg genvælges.

9. Valg af revisorsuppleant: Erna Svendsen genvælges.

10. Indkomne forslag: Ingen.

11. Eventuelt: Ingen.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Så er der KAFFE med lagkage – derefter BANKO /ehBrugerrådsmøde 2019

Brugerrådet Posted on 07 mar, 2019 21:26:35

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 4. marts 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Ansøgning sendt til Erritsø Y´men´s Club om tilskud til ny printer til EDB-undervisning.

Aftaler omkring årsmødet den 27. marts 2019 er på plads.

Depotrum i kælderen er nu ”up to date” og taget i brug.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Til orientering har Jytte Bremer, Fredericia Bibliotek rettet henvendelse til Sussie om evt. opstart af en læseklub/eller eftermiddag med oplæsning. Brugerrådet kigger på det!!

Birte: Kopikort til den nye printer er nu modtaget.

Nye gardiner i træningslokalet er blevet godt modtaget af brugerne.

Birte holder ferie fra 12. april og måneden ud!

4. Orientering fra kasserer:

Årsregnskabet er nu afsluttet.

Aktivitetsudvalg.

11. marts kl. 10-14 – Besøg af Reporto Sko i Cafeén.

14. marts kl. 12.30 – Frokost i Cafeén. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7. marts). Se opslag.

14. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe/kage kan købes).

27. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen. Afsluttes med kaffe/kage og bankospil.

04. april kl. 17.00-2100 – Forårsmiddag med musik og dans i Spisestuen. Se opslag.

09. april kl. 10.00 – Frivillig møde i Spisestuen.

Caféudvalg. Intet nyt.

Bladudvalg.

Folder for næste sæson under udarbejdelse.

Kioskudvalg. Intet nyt.

Møde på Tværs-udvalg.

10. april – Møde vedr. fælles efterårsarrangementer/julemarked.

OBS OBS: Foredrag med Laurits Tørnæs i Det Gule Palæ: Dato ændret til 27. marts fra kl. 9-11.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

50 på venteliste – stor efterspørgsel til demente.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

Jytte orienterer fra møde vedr. Projekt Ensomhed.

Freddy fortæller fra generalforsamling i SamKlang, der i år har 10 års jubilæum.

8. Evt.:

Temadag den 23. maj udsat til efteråret.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 1. april 2019 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:Brugerrådsmøde 2019

Brugerrådet Posted on 07 feb, 2019 12:20:43

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.45.

Mødedato: 4. februar 2019

Ordstyrer: Jytte Ø Nielsen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Jytte Ø. Nielsen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Karin Eis.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Nytårskuren den 8. januar for de frivillige og undervisere var vel besøgt. Hyggelige timer med god snak og fin smørrebrød/osteanretning der var bestilt i Brugsen, da køkkenet ikke kunne levere mad til os den dag.

Aja orienterer fra formandsmødet på Tavlhøj den 21. januar 2019.

Der er sendt ansøgning til The Velux Foundations til 10 nye PCèr til undervisning på EDB-holdet.

Aftaler omkring årsmødet den 27. marts 2019 er på plads.

Richard Uldbjerg som ordstyrer/revisor.

På valg er: Aja, Grethe, Karin, Erna fra bestyrelsen og 3 suppleanter, Lis, Tinne, Jytte.

Susanne Bjerregaard Mørck var inviteret til årsmødet, men havde anden aftale.

Annette Hyre Jensen, Fredericia Kommune har sagt ja til at deltage..

Efter mødet er der banko og gratis kaffe med lagkage.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Orienterer fra møde med Social-Handicapudvalget på Tavlhøj.

Fysiske rammer for Birte fra 1. maj: 2 dage – Aktivitetscenter Øster Elkjær.

3 dage – Seniorhuset I P Schmidt.

Fra uge 8: Tirsdag og fredag har sygeplejerskerne råderet over Birtes kontor for samtaler mm..

Birte: Har snakket med Charlotte vedr. opstilling af borde. Fortsætter som hidtil.

4. Orientering fra kasserer: Intet nyt.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

14. februar kl. 12.30 – Frokost i Cafeen. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7.februar.) Se opslag.

14. februar kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe og kage kan købes).

27. februar kl. 10.00 -12.00 – Fællesmøde i Spisestuen – Aktivitetscenter og Ældreklubben:

Besøg af Sydtrafik. Se opslag.

04. marts kl. 09-10 – Fastelavnshygge med kaffe og fastelavnsboller i Ældreklubben. Pris 15,00.

Tilmelding senest 25. februar.

11. marts kl. 10-14 – Besøg af Reporto Sko i Cafeen.

14. marts kl. 12.30 – Frokost i Cafeen. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7. marts.) Se opslag.

14. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe og kage kan købes).

27. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen. Se opslag.

Caféudvalg. Intet nyt.

Bladudvalg. Intet nyt.

Kioskudvalg. Intet nyt.

Møde på Tværs-udvalg.

Grethe beretter fra møde med Ældreklubben den 28. januar.

28. marts 2019 – Ældreklubben inviterer til foredrag med Laurits Tørnæs i Det Gule Palæ, der

fortæller fra sin barndom, fiskeskipper, politiker og folketingsmedlem. Tidspunkt? (Se opslag).

Fællesudflugt til Odense den 21. maj er på plads: Opslag kommer senere.

Fællesudflugt til Vadehavet den 17. sept. er på plads. Opslag kommer senere.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer – Seniorrådet er tilmeldt Sund by – Micropartner.

Venteliste 55.

7. Indkomne forslag.

Bridge-holdet har sendt ansøgning om nye borde mm.. Er bevilget.

Steen anbefaler/foreslår, man kommer på en ”venneliste”, hvor der så automatisk sendes besked, når der er nye tiltag på hjemmesiden www.733.dk

8. Nyt fra øvrige. Intet nyt.

9. Evt.: Intet nyt.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 4. marts 2019 kl. 10.00 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:Brugerrådsmøde 2019

Brugerrådet Posted on 12 jan, 2019 11:46:42

Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. januar 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Jytte Ø. Nielsen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Formanden har modtaget udtalelse fra Flemming Larsen, formand for Seniorrådet, vedr. hvilket udvalg Aktivitetscentrene skal høre under fremadrettet. Forslag om flytning fra Senior/handicapudvalg til Kultur- og Idrætsudvalg.

Det er dog senere blevet vedtaget, at man fortsat bliver under Senior/handicapudvalget.

Formanden ønsker input til årsmødet fra Brugerrådet. Sendes til Aja – mail/tlf..

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Spurgte til hvilke visioner Brugerrådet havde for 2019!

Det var et godt spørgsmål/emne, der medførte en del gode input!

Birte: Orienterer om ny kopimaskine.

Juleaften den 24. dec. på I.P. Schmidt var en stor succes fortæller Birte, der sammen med 5 frivillige og 2 køkkenmedarbejdere stod for arrangementet. Der var stor tilslutning og de fleste var begejstret for tidspunktet kl. 12.30, imod tidligere år, hvor det blev holdt om aftenen.

4. Orientering fra kasserer:

Julemarkedet var en succes med stor fremmøde.

Der mangler kun få indbetaleinger af aktivitetskort.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

08. januar kl. 12.00 – Nytårskur for undervisere og frivillige.

17. januar kl. 12.30 – Frokost i Cafeen. Se opslag. (tilmelding/betaling i kiosken senest den 10. jan..)

17. januar kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. Se opslag. (kaffe og kage kan købes).

Caféudvalg.

Lille prisstigning i Cafeen. Se opslag.

Bladudvalg.

Folder for Aktivitetscenter Øster Elkjær for Vinter/Forår er omdelt.

Materiale til Pensionistavisen er indsendt!

Kioskudvalg.

Ingen.

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde 28. januar.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

64 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Jytte foreslår retningslinjer for opstillede borde i Spisestuen. God ide – Birte afklarer med Charlotte.

Forslag om køb af et kunstigt juletræ til indgangspartiet til næste jul.

Så er der kaldt til ”brainstorm” ved næste Brugerrådsmøde vedr. emner til Temadag den 23. maj 2019 kl 09.00! Sted ?. Nye input sendes til Aja – mail ajasigvardsen@gmail.com – tlf. 30698147.

Der sendes invitation til Susanne Bjerregaard Mørck, Fredericia Kommune til årsmødet den 23. maj 2019. Input modtages gerne fra Brugerrådet, hvad vi evt. gerne vil ha´ Susanne Bjerregaard Mørck til at fortælle om. Evt. info kan sendes til Aja på mail/tlf. senest 8 dage før næste Brugerrådsmøde og kommer så med under indkomne forslag.

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. februar kl. 10.00 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde 2018

Brugerrådet Posted on 20 aug, 2018 21:35:41

Referat fra Brugerrådsmøde ( ekstra p.g.a. aflysning en den 4. august 2018 )

Mødested : Øster Elkjær, Blå stue kl. 13.00

Referant Inge Lise Petersen

Deltager:
Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen,Inge-Lise Petersen, Steen Christensen, Erna A Hansen, Lis Callesen,Tinne Rehmeier,Jytte Ø Nielsen, Sussie Enghøj Bruun. Birte W. Jensen
Fraværense:
Karin Eis, Freddy Parsberg

Dagsorden .
Frivillig dag 29/08
Folder (bladet )
Folder til Frivillige
Hjemmeside Fælles åben datastue med Ældre Klubben

Mødet startede med at Aja orienterede om de seneste nyheder i Aktivitetscentret.

Frivilligedag den 29. august kl.13.30
Vores frivillige får den nye folder ” Velkommen som frivillig ” samt et nyt Aktivitetskort for den nye sæson. Der mangler tilmeldingen til 29/8 men sidste dag er 22/08
Jytte og Lis dækker bord. Aja byder velkommen og beretter hvad Brugerrådet har at fortælle. Hvis Sussie er til stede præsenterer hun sig. Birte fortæller hvad hun har på hjertet.

Folder (vores blad )
Er færdigt og der bliver læst korrektion på det og bliver omdelt i uge 34.

Folder til frivillige
Vi fik alle en folder og synes den er blevet god så vores frivillige kan se hvad vi står for.
De får et eksemplar den 29. august.

Hjemmeside.
Vores hjemmeside er ikke helt ajour og udvalget vil spørge Carl Erik om hjælp.
Da det er ham der skal lægge nyheder ind ville det være rart om han var med i udvalget.
Vi tager Hjemmesiden op til et Brugerrådsmøde i efteråret.

Fælles åben datastue med Ældre klubben.
Steen vil tage fat i det når vi har haft Åbningsdag og se om der er interesse for det.

Næste møde mandag den 3. september 2018 kl.9.30 i Blå stue

Dagsorden.
1. Referat fra sidst
2. Orientering fra formand
3. Nyt fra Sussie og Birte
4. Orientering fra kasserer.
5. Orientering fra div. Udvalg: Aktivitetsudvalf, Cafeudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg ,Møde på tværs-udvalg, EDB.
6. Opfølgning på temadag.
7. Hjemmeside
8. Orientering fra Seniorråd
9. Ansøgning til §18
10. Indkomne forslag fra sidst.
11. Nyt fra øvrige.
12. Evt.Brugerrådsmøde 2018

Brugerrådet Posted on 08 jun, 2018 10:34:29

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. maj 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen,

Ellen Balleby, Sussie Enghøj Bruun.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Mødet starter med et velkommen til Sussie Enghøj Bruun, Ellens afløser.

Sussie fortæller lidt om sig selv, sit arbejde mm. Ligeså Brugerrådet – og alle ser frem til et godt samarbejde fremover.

16. maj kl. 12.30: Brandinstruktion på Øster Elkjær for Brugerråd/frivillige. (en lille remember).

Walk and Talk med start den 2. maj med 15 deltagere var en succes og det var en rigtig fin rute, bl.a. gennem Jomfruskoven, ca. en times gåtur. Husk vand, hvis nødvendigt!

Næste gåtur onsdag den 16. maj. kl. 09.30. Kom og vær med ……, alle kan deltage. Der bliver også korte gåture, hvis ønskeligt.

Ved sidste fælles formandsmøde blev Mary Larsen præsenteret som ny formand for Brugerrådet I.P. Schmidt.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen: Takker for godt samarbejde til Brugerrådet gennem årene og ønsker ”God vind fremover”.

Desuden håber jeg, at Brugerrådet vil tage godt imod Sussie. Håber at hun bliver ligeså glad for at komme til jeres møder, som jeg har været.

Vi har altid fået løst de udfordringer der har været.

Den 24. maj – fælles udflugt til Fyn for de 3 Brugerråd/Seniorråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 08.30. Opsamling Øster Elkjær kl. 08.45. Hjemkomst ca. 19.30.

Birte:

14. maj – Jytte og Birte arrangerer tur ”Ud i det blå” med kaffe og kage ved Munkebjerg med tilskud fra Brugerrådet.

Projekt Ensomhed.

Udflugt til Mariehaven med besøg i Englehuset var en meget fin tur.

18. juni – Tur ”Ud i det blå”. Den medbragte mad spises ved Brejning Lystbådehavn.

Forslag til indkøb af 1-2 nye bænke til terrassen udenfor kælderen.

Aktivitetscentret holder lukket i juli måned, dog er træningslokalet åben til sædvanlige træningstider hele sommeren.

OBS OBS OBS: Forkert dato i folder!

Grill frokost i Det Gule Palæ den 15. juli er rettelig den 12. juli kl. 12.00.

4. Orientering fra kasserer:

Inge Lise orienterer

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

2. juni – Stafet for livet – se opslag – tilmelding i kiosken.

13. juni – Alsang kl. 19.00 i Spisestuen. Se opslag.

21. juni – Grill frokost kl. 12.00 i Det Gule Palæ – tilmelding i kiosken.

21. juni – Banko kl. 14.00 i Spisestuen.

Caféudvalg.

Brugerrådet har besluttet, at priserne på drikkevarer indtil videre er uændret og Brugerrådet giver fortsat et tilskud til drikkevarer.

Caféen vil fremover være åben for faste hold/brugere/aktiviteter, men ikke være en åben Café.

Bladudvalg.

Folderen til frivillige er undervejs.

Kioskudvalg.

Kiosken er åben hele sommeren med de faste åbningstider.

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde er 22. august i Blå Stue.

EDB.

Starter med nyt hold til efteråret.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

40 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

På vegne af kniplings/patchworks-holdene takker Tinne for tilskuddet til deres kulturudflugt.

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. juni 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Næste »