REFERAT fra brugerrådsmøde den 1. april 2019 – ØSTER ELKJÆR, blå stue kl. 9,30:

Ordstyrer: Karin Eis

REFERENT: Jytte Ø. Nielsen

DELTAGERE: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Karin Eis, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Lis Callesen, Keld Kirkeskov, Birte W. Jensen og Jytte Ø. Nielsen.

AFBUD: Tinne Rehmeier – Sussie Enghøj Bruun.

Aja startede mødet med, at byde Keld Kirkeskov velkommen i brugerrådet, som suppleant. Derefter var der en kort præsentation af brugerrådet – med navn, ansvartsområde og hvor længe, man havde været med.

DAGSORDEN: fra 1 til 8

1. REFERAT fra sidst:

Godkendt.

2. ORIENTERING fra formand:

Årsmødet gik godt og der var god tilslutning, der mødte 50 – 55 borgere op. Valget til brugerådet gik hurtigt og alle blev genvalgt. Der kom en ny ind i brugerrådet, som er Keld Kirkeskov, da Erna A. Hansen havde valgt at stoppe.

Formanden fortsatte med års beretningen – der er utrolig mange bolde i gang på Øster Elkjær, der er rigtig mange aktiveteter. Især træningscentret er meget populært, Der er kommet gang i en gågruppe, for at nævne et par stykker. Torsdags frokosten en gang om måneden, er også vokset, der kommer tit over 30 og nyder, den gode mad og fællesskabet.

Vi har et godt samarbejde med ÆLDREKLUBBEN og nogle arrangementer er vi fælles om. Vi er tilmeldt til mikro- partner fællesskabet, sammen med de 2 andre bruggerråd. Måske noget fælles markedsføring for de 3 bruggerråd på sigt. En borger gjorde opmærksom på ,at hjemmesiden ikke var ” up to date”, dette vil der blive arbejdet på.

Formanden omtalte den nye aktivitetsleder Sussie Enghøj Bruun, som en ung og dynamisk leder med mange nye ideer og input, spændende samarbejde. Anette Hyre Jensen fra Senior og handicapudvalget fortalte om det nye sundhedshus, som der er store forventningerr til. På nuværende tidspunkt er der ingen planer om en ny tilbygning til Øster Elkjær, kunne Anette berette.

Så var der kaffe med flotte lagkager fra køkkenet. Derefter var der banko spil med MANGE FLOTTE gevinster som områdets lokale virksomheder, havde SPONSORERET.

3. NYT fra Birte:

Birte oplyste, at hun den 7. maj 2019, skal på kursus i Århus vedr. projekt cafe` s forankringsplan. Hun orienterede om projekts økonomiske balance og fremtid.

Der har igen været vandskade i kælderen.

4. ORIENTERING fra kasserer:

Ingen bemærkninger – vi er startet på 1 nyt år.

5. ORIENTERING fra div. udvalg:

AKTIVITETSUDVALG:

Frivillig møde i spisestuen den 9. april 2019 kl. 10

Fælles frokosten den 11. april 2019 er på plads.

Hanne kommer fremover og hjælper til frokosterne.

Frokosterne 3. juni , 11. juli og 8. august er grill – mad. DER ER INGEN BANKOSPIL DISSE 3 DATOER.

CAFE` UDVALG:

Der har været et lille møde, hvor aktivitetskalenderen blev udfyldt indtil holdene går på ferie.

BLADUDVALG:

Den nye folder er klar.

KIOSKUDVALG:

Intet nyt

MØDE PÅ TVÆRS UDVALG:

Udvalget har møde den 10. april 2019.

6. ORIENTERING FRA SENIORRÅD:

Grethe orienterede – stadig ventelister på plejeboliger især til demente borgere. Ventelisten er på 55.

7. INDKOMNE FORSLAG:

Birte spurgte, om brugerrådet evt. vil give et tilskud til transport til en mini bus, da hun har haft forespørgsel på en eftermiddags udflugt.

Formanden fortalte, at vi har fået et tilskud fra The Velux Foundations til nogle nye pc-er.

8. EVT:

Freddy orienterede fra frivillig center` s generalforsamling , at alle blev genvalgt. Freddy gjorde også opmærksom på Danmark spiser sammen den 25. april 2019 i Fredericia er det i Messecenter C.

Næste møde : mandag den 6. maj 2019 kl. 9.30 på Øster Elkjær, blå stue.

DAGSORDEN:

1. Brugerrådet skal konstituere sig.

2. Referat fra sidst.

3. Orientering fra formand.

4. Nyt fra Sussie og Birte..

Sussie har honorering på dagsordnen, som et punkt.

Sussie, hvad holdning har du til en TEMA – DAG til efteråret?

5. Orientering fra kasserer.

6. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Cafe´ udvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg, Møde på Tværs-ud- valg.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.