Referat fra årsmødet for Brugerrådet i Erritsø/Snoghøj

onsdag den 27. marts 2019 kl. 13.30 i Spisestuen på Øster Elkjær.

Program:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning for året der gik.

4. Indlæg ved Anette Hyre Jensen fra Senior- Handicapudvalg, Fredericia Kommune.

5. Regnskab.

6. Valg til Brugerrådet.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

1. Formanden, Aja Sigvardsen byder velkommen til de mange fremmødte, dejligt at se jer alle

– og velkommen til Anette Hyre Jensen fra Senior- Handicapudvalget, der bl.a. vil fortælle fra det nye Sundhedshus og besvare nogle spørgsmål Brugerrådet har sendt til hende

– og velkommen til aktivitetsleder Sussie Enghøj Bruun, der har afløst Ellen Balleby, der gik på pension sidste år. Sussie er ung og dynamisk med mange gode ideer/input, spændende ………

Formanden beder Brugerråd og suppleanter præsentere sig og fortælle, hvad de hver især arbejder med.

2. Valg af dirigent – Richard Uldbjerg bliver spurgt igen i år og han accepterer!

3. Formanden fortsætter mødet med beretning for året der er gået.

Der er gang i rigtig mange aktiviteter, såsom knipling, porcelæn, billard, bridge, patchwork, strikning, petanque, stolegymnastik, madammeklub og EDB.

Der er startet nyt hold ”glaspigerne” maling på glas/porcelæn o.a.. Der er plads til flere på holdet – også på nogle af de andre aktiviteter.

Træningscentret bliver flittigt benyttet med mange besøgende hver dag.

Der er startet en gågruppe op i samarbejde med Ældreklubben hver anden onsdag med navnet Walk and Talk. Der deles op i 2 hold – lille/større rute i området. Ingen tilmelding og der kræves ingen aktivitetskort! Man kommer når man har lyst!

Tak til de frivillige ”kioskpiger”! Aktivitetskort koster fortsat 200 kr. for et helt år!!

Projekt ensomhed går fint! Der er kommet rigtig mange ældre borgere med. Er der spørgsmål så

kontakt Birte på kontoret eller Jytte fra Brugerrådet.

En gang om måneden er der torsdagsfrokost i Spisestuen med stor tilslutning.

Stafet for livet er den 1. og 2. juni. Man kan tilmeldes i kiosken. Har man aktivitetskort er det gratis, uden koster det 100 kr. der går til Kræftens bekæmpelse. Der kan lånes bluser med logo –

Aktivitetscenter Øster Elkjær, så længe lager haves.

4. april er der forårsmiddag og dans i Spisestuen. Tonny spiller. Kom og få en hyggelig aften.

Der kommer mange arrangementer resten af året, nogle med Ældreklubben som vi har et godt samarbejde med. Kommer på opslag ved indgangen, og i folderen Forår/Sommer.

Fremadrettet: Brugerrådet ønsker at gøre så meget som muligt for jer borgere, det er jo jer der har valgt os ind. Kom med nye ideer til aktiviteter mm..

Det er fortsat et stort ønske at få en ny tilbygning, så alle aktiviteter samles et sted. Det er ikke det bedste at bo midt i et plejecenter. Måske har Anette Hyre Jensen svar på det spørgsmål.

Formanden informerer om, at Erna fra i dag går ud af Brugerrådet, men stor tak for al din hjælp og gode referater. Erna får overrakt en buket blomster fra Brugerrådet.

Erna takker for den smukke buket og takker alle i Brugerrådet for godt samarbejde og ønsker dem ”god vind” og alt det bedste fremover.

Formanden siger tak til Brugerrådet for godt samarbejde og al deres indsats.

Tak til alle de frivillige. I gør et stort arbejde og møder trofast op når der er brug for jer.

Tak til køkkenet for godt samarbejde og altid dejlig mad.

Tak til Richard fordi du hvert år påtager dig jobbet som dirigent.

Stor tak til alle vores sponsorer, uden jer ingen banko. Tak til Erna Svendsen, at du også i dag vil styre banko-spillet.

Håber ikke jeg har glemt nogen, i så fald også tak til dem.

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.

4. Anette Hyre Jensen takker for invitationen og siger hun som altid er glad for at komme ud på Øster Elkjær.

Vedr. brev fra formand og næstformand i Brugerrådet om ny tilbygning. Annette siger der desværre ikke er planer om ny tilbygning pt..

Anette vil nu fortæller om de mange nye tiltag i Sundhedshuset.

Apotek, hjælpemidler afhentes 2 x ugentlig, bl.a. midlertidig rollator, demens fællesskab med samtaler pårørende imellem, sygeplejerske til mindre skader, sårbehandling, blodprøver, EKG,

genoptræning o.m.a.. Fra april kræftrådgivning og visitation til høreklinik.

John ber` om ordet. Roser meget for de mange nye tiltag i Sundhedshuset.

Spændende beretning fra Annette. TAK.

5. Regnskab: Kasserer Inge Lise Petersen gennemgår regnskabet. Regnskabet godkendes.

Inge Lise får ros af revisor Richard Uldbjerg: Flot regnskab med styr på bilagene.

6.. Valg til Brugerrådet: På valg er Aja, Grethe, Karin, Erna. Alle genvælges på nær Erna. Suppleanten Jytte indgår nu i Brugerrådet.

7. Valg af suppleanter: På valg er Tinne og Lis. Begge genvælges og ny suppleant er Keld Kirkeskov.

8. Valg af revisor: Richard Uldbjerg genvælges.

9. Valg af revisorsuppleant: Erna Svendsen genvælges.

10. Indkomne forslag: Ingen.

11. Eventuelt: Ingen.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Så er der KAFFE med lagkage – derefter BANKO /eh