Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 9.april 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ansøgning om tilskud til udflugt fra kniplings/patchworkshold.

Ansøgning fra bridgehold om nyt materiale.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

_ _ _

2. Orientering fra formand:

Ældreklubben Det Gule Palæ har fået ny

formand: Hans Peter Jensen og

næstformand: Flemming Jensen.

_ _ _

Ellen Ballebys afløser er ansat – starter 1. maj.

_ _ _

Årsmødet den 20. marts gik fint. Alle der var på valg blev genvalgt og Brugerrådet har konstitueret

sig. Ingen ændringer.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

I samarbejde med Ældreklubben er der opstart den 2. maj kl. 09.30 med Walk and Talk

Efter gåturen er der kaffe og rundstykker i Det Gule Palæ. Se opslag.

Den 24. maj er der fælles tur til Fyn for de 3 Brugerråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 8.30.

Opsamling Øster Elkjær kl. 8.45. Hjemkomst ca. 19.30.

_ _ _

Projekt Ensomhed:

Der er fin tilslutning til den månedlige frokost på I.P. Schmidt.

_ _ _

Der planlægges en udflugt til Mariehaven, hvor man bl.a. vil besøge ”Englehuset”.

_ _ _

Der arrangeres ture i sommerperioden.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

19.april kl. 12.30 – Frokost i Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april i kiosken. Se opslag.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj – Frokost og banko aflyst.

17. maj kl. 08.30 – Fællesudflugt til Gavnø Slot. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer.

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint, er nu fuld bemandet.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Steen orienterer.

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe oplyser, det nu er afgjort, det bliver Stævnhøj der får tilbygningen til 10 nye plejeboliger.

Venteliste er nu 38.

Grethe vil ved næste seniorrådsmøde oplyse til Seniorrådet, at Brugerrådet fortsat vil

– ansøge om tilbygning/udvidelse ved Det Gule Palæ.

– ansøge om forskønnelse af aktivitetslokale i kælderen.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Knipling/patchworks ansøgning om tilskud til deres kulturudflugt er bevilget.

Bridgeklubbens ansøgning om nyt materiale er bevilget.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Næste møde mandag den 7. maj 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2 .Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.: