Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. marts 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby, Lis Callesen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Ændring – ad 3: Er rettet og rundsendt.

Ellers godkendt.

2. Orientering fra formand:

Fællesmødet med Ældreklubben den 27. februar var et godt og positivt møde og man er enige om et godt samarbejde fremover og med forslag til forskellige fælles arrangementer.

Der blev foreslået samarbejde med bl.a. fælles gåture i området hver 14. dag med efterfølgende kaffe og hygge.

Der er afleveret afskedsbuket/vin fra Brugerrådet, Ellen Balleby og Birte til afgået formand i Ældreklubben John Larsen og hustru Else.

_ _ _

Ellen Balleby går på pension 15. juni. Der er stillingsopslag på 30 timer. Ansættelsessamtaler den 21. og 22. marts.

Formændene fra de 3 Brugerråd, rep. fra Seniorrådet, aktivitets- og køkkenmedarbejder er med i ansættelsesudvalget.

_ _ _

Alsang den 13. juni kl. 19.00 – Birgitte leverer musikken.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Birte har haft kontakt til Frivilligcenter, Fredericia ang. Brugerrådet Øster Elkjærs kontakt info i vejviseren Hvem Hjælper Hvem. Ændringen bliver rettet på deres hjemmeside samt ved næste udgivelse.

_ _ _

Fælles udflugt for alle Brugerråd ændres til en heldagstur fra kl. 10.00-? ny dato (enten den 16/5 eller 24/5) kommer senere.

_ _ _

Birte beder om en ekstra nøgle til skabet i EDB lokalet.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

20. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen, gratis kaffe, slutter af med et større banko.

– Cecilie Roed Schultz, Fredericia Kommune kommer på besøg.

05. april kl 17.00 – Påskemiddag i Spisestuen med musik og dans v/Robin.

Tilmelding og betaling i kiosken senest den 22. marts.

19. april kl. 12.30 – Frokost i Cafeén/Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april. Se opslag.

19. april kl. 14.00 Banko i Spisestuen.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj Frokost og banko aflyst pga. fællesudflugt med Ældreklubben til Gavnø Slot.

17. maj kl. 08.30 – Fællesudflugt til Gavnø Slot: Brugerråd og Ældreklub. Pris 630,-

Tilmelding Ældreklubben, Det Gule Palæ. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer om div. annoncer og sender ind til Dagblad/Elbobladet/Pensionistavisen.

Folder til frivillige er fortsat under udarbejdelse

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint nu med fuld bemanding.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Det nye lokale er nu taget i brug og fungerer fint!

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Tilskud til udflugt med hold fra patchwork/knipling er udsat til næste Brugerrådsmøde.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Der blev stillet spørgsmål til div. udvalgs ansvarsområder. Det blev drøftet og de ansvarlige personer blev sat på listen.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 9. april 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

(patchwork/kniplingsholdene søger om tilskud til udflugt) udsat fra sidste møde.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.: