Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. februar 2018.

Ordstyrer: Lis Callesen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Ellen Balleby,

Birte W. Jensen.

Fraværende: Karin Eis.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4, Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt..

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Aftaler omkring årsmøde den 20. marts 2018 er på plads.

Richard Uldbjerg som ordstyrer.

På valg er: Freddy, Steen, Inge-Lise og 3 suppleanter, Lis, Tinne og Jytte.

Der bliver, som tidligere år, sendt invitation til Fredericia Kommune for deltagelse til årsmødet.

Efter mødet sluttes af med et større banko og gratis kaffe.

Sidste frist for aflevering af sponsor-gevinster inden næste Brugerrådsmøde den 7. marts,

(gælder ikke madvarer og blomster).

_ _ _

Nytårskuren var en succes med stor fremmøde og køkkenet leverede en lækker buffet.

_ _ _

Formandsmøde den 17. januar 2018 blev afholdt på Taulhøj og referat fra mødet er udsendt.

_ _ _

Vedr. indkøb/leje af kaffeautomat er udsat indtil videre.

_ _ _

3 fra Brugerråd/Ældreklub, Ellen og Birte holder fællesmøde den 27. februar 2018 kl. 10 i

Det Gule Palæ.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen beretter fra demensområdet, at Frivilligcenter Fredericia arbejder tæt sammen med Fredericia Kommune om etableringen af et kommende Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demente og deres pårørende i Sundhedshuset.

_ _ _

Birte beretter fra Projekt ensomhed, at det er kommet godt i gang og man overvejer flere grupper.

_ _ _

Der er tilmeldt en ny gruppe til motionslokalet 2 x ugentlig mandag og torsdag kl. 11 -12.

_ _ _

Birte oplyser at der er tøjsalg fra Damernes Butik den 28. februar kl. 10-14. Se opslag.

_ _ _

Birte og Aja har planer om Walk and Talk gruppe (evt. i samarbejde med Ældreklubben).

4. Orientering fra kasserer.

Inge-Lise orienterer.

5. Orientering fra diverse udvalg.

Aktivitetsudvalg:

Aktivitetsudvalget holder møde den 19. februar kl. 09.30.

15. marts kl. 12.30 – Frokost i Caféen. Se opslag.

15. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen.

20. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen – kaffe og banko.

5. april kl. 17.00 – Påskemiddag i Spisestuen med underholdning, musik og dans v/Robin.

Caféudvalg:

Caféudvalget holder møde den 18. april kl. 13.00.

Køkkenet har sagt fra for at stå for evt. køb/leje og vedligeholdelse af kaffeautomat til Caféen.

Undersøger nærmere – afventer indtil videre.

Blad/infoudvalg:

Forslag til løbende opdatering af hjemmeside.

Folder til frivillige er under udarbejdelse.

Kioskudvalg:

Velkommen til Hanne (som ny) i kiosken.

Møde på Tværs – udvalg:

17. maj – udflugt til Gavnø Slot sammen med Ældreklubben. Se opslag.

EDB:

6. februar var der opstart i det nye EDB-lokale.

6. Orientering fra Seniorråd:

Grethe orienterer.

Venteliste er steget til 38.

7. Indkomne forslag:

”Oplæg til arbejdsbeskrivelser”. Er under udarbejdelse.

”Folder til frivillige”. Er under udarbejdelse.

8. Nyt fra øvrige:

Forslag til Frivilligcenter, Fredericia om rettelse til folderen, ”Hvem hjælper hvem”.

_ _ _

Bestilte Beach-flag til Aktivitetscenter Øster Elkjær med logoet ”det er her det sker” er nu klar til ibrugtagning ved kommende arrangementer.

9. Evt.:

Ingen

Næste møde onsdag den 7. marts 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

(patchwork/kniplingsholdene søger om tilskud til deres udflugt).

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.: